Trendy Marketingovej komunikácie v automobilovom priemysle

Abstrakt

Autorka v príspevku analyzuje trendy marketingovej komunikácie, ktoré sa dajú aplikovať na rôzne druhy priemyslu a sú využiteľné aj v automobilovom priemysle. Rozoberá novodobé spôsoby ovplyvňovania nákupného správania spotrebiteľov. Problematika marketingovej komunikácie sa neustále vyvíja a prispôsobuje stále meniacej sa dobe. Nové trendy sa využívajú s rôznou intenzitou, podobou a formou. V súčasnosti dochádza v marketingovej komunikácii v automobilovom priemysle k oslabeniu tradičných komunikačných nástrojov, [ref]osobný predaj, podpora predaja, reklama, vzťahy s verejnosťou, priamy marketing[/ref] pretože spoločnosti využívajú nové trendy na prilákanie zákazníkov a na splnenie svojich podnikateľských komunikačných a predajných cieľov. Do popredia sa dostávajú stále nové vylepšené metódy, techniky a obmeny trendov v marketingovej komunikácii na oslovenie, ovplyvnenie a následne získanie zákazníka a k uskutočneniu jeho nákupu, ako návodu pre spoločnosti pre väčšiu konkurencieschopnosť na trhu, vyššie obraty, vyššie zisky, zvýšenie predaja a znalosti značky.

Kľúčové slová:

Trendy, product placement, mobilný, guerillový, vírusový a internetový marketing, neuromarketing.

 Abstract

The author in this paper analyzes the trends of marketing communication that can be applied to different types of industries and are useful in the automotive industry. It deals with modern methods of influencing consumer purchasing behavior. The issue of marketing communications is constantly evolving and adapting to ever changing times. New trends are used with varying intensity, shape or form. We are currently experiencing in marketing communications in the automotive industry to weaken traditional communication tools, as companies use new trends to attract customers and to meet their business communication and sales objectives. Come to the foreground still new, improved methods, techniques and variation trends in marketing communications to reach, influence and subsequently obtaining and holding customer’s purchases, as a guide for companies to become more competitive in the market, higher turnover, higher profits, increase sales and brand awareness.

 Key words:

Trends, produkt placement, mobil, guerilla, viral and internet marketing, neuromarketing.

 

Úvod

Automobilový priemysel je hnacou silou ekonomiky, je najväčším zamestnávateľom a nositeľom technologických inovácií výrobných procesov a produktov. Primárnym cieľom automobilových spoločností je pomocou  marketingovej komunikácie i v čase recesie osloviť i pripútať zákazníka a následne ho presvedčiť ku kúpe automobilu. Podniky pôsobiace v tomto priemyselnom odvetví, ktoré chcú uspieť na presýtenom trhu, presadiť sa a prežiť v silnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí, musia venovať pozornosť práve trendom marketingovej komunikácie pri navrhovaní stratégií, za pomoci ktorých dochádza k predaju ich výrobku či služby.

 

1 Charakteristika automobilového priemyslu a trhu na Slovensku

V priebehu rokov 2008 až 2010 bol vývoj v slovenskej automobilovej výrobe poznačený dopadom hospodárskej a finančnej krízy, ktorý bol charakteristický prepadom tržieb, výnosov, zamestnanosti a zhoršením výsledkov hospodárenia. Slovenským automobilovým podnikom sa v čase krízy znížili objednávky, zvýšil sa tlak odberateľov na znižovanie dodávateľských cien, ktoré poklesli pod úroveň cien pred krízou. Pozitívom v tomto vývoji bol rast produktivity a rast pridanej hodnoty.[ref]http://www.economy.gov.sk/charakteristika-vyvoja-strojarskeho-priemyslu-v-roku-2010/136617s, (30.04.2012)[/ref]

Slovensko je jedným z vedúcich výrobcov automobilov v strednej a východnej Európe, vďaka prítomnosti troch svetových automobiliek akými sú Volkswagen v Bratislave, PSA Peugeot Citroën v Trnave a KIA Motors v Žiline. Najväčšími vývoznými trhmi sú Čína, Nemecko a Francúzsko.

 

Tabuľka 1: Vývoj výroby a predaja automobilov v Slovenskej republike v období rokov 2008 – 2012 (v tis. ks)

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Výroba automobilov

576 776

463 340

561 993

639 763

odhad 850 000

Predaj automobilov

M1 a N1

96 897

90 426

70 951

73 938

74 371

Zdroj: http://www.economy.gov.sk a http://www.zapsr.sk (cit. 25.03.2013), vlastné spracovanie

V tabuľke 1 je spracovaný vývoj výroby a predaja automobilov na Slovensku v období rokov 2008 – 2012. V roku 2009 kríza spôsobila prepad produkcie, kedy bolo vyrobených i menej vozidiel oproti roku 2008. Automobilové závody uplatňovali v tomto období úsporné režimy, najmä skrátené pracovné dni a prácu na menej zmien. Krízou boli postihnuté najviac dodávateľské spoločnosti a to klesaním objednávok a tlakom na znižovanie cien tovarov a služieb. V nasledujúcich rokoch dochádza k plynulému miernemu nárastu výroby, čím sa Slovensko zaraďuje medzi najväčších výrobcov automobilov sveta v počte vyrobených automobilov na tisíc obyvateľov.[ref]http://www.sario.sk/?automobilovy-priemysel, (25.03.2013)[/ref] Výroba vozidiel stúpa, čo sa prejavuje i na vyššej miere zamestnanosti. Do zahraničia exportuje väčšinu svojej vyrobenej produkcie. V roku 2012 na Slovensku pokračuje nárast výroby vzostupom objednávok, keď producenti predpokladajú vyrobiť rekordných 850 – tisíc vozidiel a obhájiť tak prvenstvo vo výrobe automobilov v prepočte na jedného obyvateľa.[ref]http://spravy.pravda.sk/vyroba-aut-na-slovensku-ma-byt-v-tomto-roku-rekordna-f96-/sk_ekonomika.asp?c=A120418_134742_sk_ekonomika_p01, (25..03.2013)[/ref] Najviac nových vozidiel v kategórii M1 a N1 sa predalo v roku 2008 a následne v roku 2009. V roku 2009 to bolo spôsobené podporou „šrotovného“, čiže poskytnutím dotácie na nové auto za zošrotovanie starého motorového vozidla. V roku 2010 nastal výrazný pokles predaja v oboch kategóriách vplyvom doznievajúcej krízy a neposkytnutím dotácie – šrotovného na kúpu nového vozidla. V roku 2011 pozorujeme nárast predaja, oproti roku 2010, avšak nie je už dosiahnutá úroveň z rokov 2008 a 2009. Rok 2010 bol zaznamenaný ako najhorší rok v predaji automobilov na Slovenku v sledovanom období. V roku 2011 pozorujeme nárast predaja automobilov oproti roku 2010, avšak nie je dosiahnutá úroveň z rokov 2008 a ani 2009. V druhej polovici roku 2011 začína záujem o nové autá klesať aj vplyvom nestabilnej domácej politickej scény a najmä neistým vývojom v eurozóne. Nárasty vkladov v bankách dokazujú, že obyvatelia začínajú šetriť, ukladajú si svoje úspory na účtoch a neinvestujú do kúpy nového automobilu. V prvom polroku v roku 2012 sa predalo 74 371vozidiel, to je viac ako predaných vozidiel v roku 2011.

Keďže automobilový priemysel je nosným pilierom ekonomiky a je úzko prepojený aj na iné priemyselné odvetvia, na zmiernenie negatívnych dopadov boli prijaté podporné zásahy zo strany vlády. Opatrenia sa sústreďovali na poskytovanie pôžičiek pre automobilové a dodávateľské podniky a na podporu predaja dotáciou, čiže „šrotovným“ pre zákazníkov. „Šrotovné“ je dotácia na nákup nového vozidla pri súčasnej likvidácii starého. Táto podpora bola poskytnutá len za jedno zošrotované staré vozidlo, len jedenkrát zákazníkovi, ktorý si plánoval kúpiť nové osobné vozidlo s rokom výroby 2008 a 2009 v kategórii M1, ktoré nemalo najazdených viac ako 6 000 km, nebolo uvedené do prevádzky pred viac ako 6 mesiacmi a nestálo viac ako 25 000 € vrátane DPH pred znížením. Dotácia sa nevzťahovala na nákup nákladných motorových vozidiel, ani vozidiel kategórie N1. Medzi hlavné prínosy šrotovného možno zaradiť podporu výroby nových automobilov a jej kladný vplyv na zamestnanosť, zvýšenie bezpečnosti na cestách, zníženie zaťaženia životného prostredia a cenovo dostupnejšie nové automobily pre obyvateľov. V časoch recesie „šrotovné“ deformuje dopyt po autách, pretože bol zvýhodňovaný len nákup lacnejších a menších automobilov. [ref]http://www.mhsr.sk/najcastejsie-otazky-k-srotovnemu/128719s, (30.04.2012)[/ref]

2  Trendy marketingovej komunikácie v automobilovom priemysle

V priebehu minulých desaťročí sme boli svedkami mnohých závažných zmien spotrebiteľských a priemyselných trhov. Spotrebiteľské trhy sú charakteristické starnúcou populáciou, rastúcim počtom zamestnaných žien, uzatváraním manželstiev v neskoršom veku, väčšou rozvodovosťou a menším počtom členov rodiny, vznikom výrazných etnických zákazníckych skupín s odlišnými požiadavkami a vznikom rozdielnych životných štýlov. Podniky od svojich dodávateľov vyžadujú vyššiu akosť a rýchlosť dodávok, lepšie služby a nižšie ceny. Súčasne vyhľadávajú lepšie a lacnejšie spôsoby distribúcie a propagácie svojich produktov.[ref]KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004, str. 30[/ref] V súčasnej finančne náročnej dobe je veľmi ťažké vyvíjať, produkovať, podporovať a vytvárať nový produkt v akejkoľvek oblasti automobilového priemyslu. Nové trendy marketingovej komunikácie sa neustále dynamicky vyvíjajú, zdokonaľujú a je potrebné, aby podniky reagovali na tento rozvíjajúci sa vývoj a trend a prispôsobili sa novej, dynamicky meniacej sa situácii na trhu.

2.1  Mobilný marketing

Mobilný marketing predstavuje nový trend v marketingovej komunikácii s využitím mobilnej komunikácie pomocou mobilného telefónu prostredníctvom sms, mms, loga operátora, vyzváňacích tónov, reklamných správ, Wap. Špeciálnu skupinu tvorí proximity[ref]blízky[/ref] marketing, ktorý využíva možnosti bluetooth modulu a wifi marketing. Mobilný marketing môžeme využiť od informovania zákazníka po budovanie podpory značky až k motivácii k aktivite ako súčasť virálneho marketingu. Medzi jeho typické nástroje patria: súťaže s využitím sms, vernostný systém využívajúci logá a vyzváňacie tóny, podpora značky (využitie sms, loga, vyzváňacie tóny), motivačná súčasť kampaní, komunikačný prostriedok smerom k zákazníkovi, registrácia a hlasovanie.[ref]NÁHLIKOVÁ, J. – NYULASSYOVÁ, K.: Podstata a význam marketingu a marketingovej komunikácie v zdravotníctve. Trnava: FMK UCM, 2010, str. 85[/ref] Mobilnou reklamou komunikujeme cez médium – mobilný telefón, ktorý dnes takmer všetci vlastníme a nosíme neustále pri sebe.[ref]GUBRICKÁ, I.: Mobilný a internetový marketing. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Komárno: Univerzita J. Seleyho v Komárne, 2012, str. 217-223[/ref] Možnosti mobilného marketingu sú rozsiahle, je ním možno oslovovať zákazníkov cez mobilné webové stránky, aplikácie i prostredníctvom cielených alebo lokalizačných SMS a MMS. Výhodou mobilných reklám je, že dokážu zacieliť podľa veku, pohlavia, typu telefónu, zvolenej tarify, či využitia geolokalizačných informácií o pohybe užívateľa.[ref]http://www.mediaguru.cz/2012/11/na-sms-kampan-reaguje-kazdy-dvacaty, ﴾16.11.2012﴿[/ref] Má rastúci význam ako nástroj na posilnenie vplyvu a vytvárania okamžitej reakcie, na textovú správu. Tento marketing pracuje podobným spôsobom ako tradičná priama pošta, jeho účinnosť je závislá na rýchlosti, presnosti, cielení a presnom načasovaní informácie o kampani. Veľkou výhodou je, že správa zasiahne osobu ako adresu, a je pravdepodobné, že novo prijaté textové správy budú otvorené a prečítané, prípadne bude na ne reakcia. SMS kampane sú najpoužívanejším nástrojom rôznych spoločností, sú efektívne a nízko nákladové. Za cenovo prijateľnú komunikáciu so širokým spektrom zákazníkov sa využíva bluetooth a wifi marketing, ktoré umožňujú posielať formou sms: texty, obrázky, zvuky z rôznych kultúrnych podujatí, súťaží, nákupných akcií, historických pamiatok, počasí a ďalších aktivít. Informácia zostáva v mobilnom telefóne a je možné si ju kedykoľvek pozrieť. Mobilnú komunikáciu môžeme charakterizovať ako modernú, priamu, dynamickú, flexibilnú, zábavnú, jednoduchú, pohodlnú a dostupnú. Prijímateľa môže zasiahnuť aj v nesprávnom čase, na nevhodnom mieste, kedy nie je schopný správu prijať, reagovať na ňu, prípadne je obsahom správy odradený a znechutený. [ref]ČÁBYOVÁ, Ľ.: Mediálny marketing. Trnava: FMK, 2010, str. 57.[/ref]

2.2  Product placement

Product placement definujeme ako zámerné a platené prezentovanie značkového výrobku v audiovizuálnom diele pomocou hlavných hrdinov, využívaním efektu 3D technológie na ponúknutie divákom trojrozmerného obrazu, ktorý umožňuje vidieť natočené scény aj v celej ich hĺbke.[ref]http://www.zive.sk/3d-technologie-skodia-ociam-varuju-optici/sc-4-a-292633/default.aspx, (21.04.2012)[/ref] Pôsobí na cieľovú skupinu prostredníctvom mediálne známych osôb, ktoré sa v diele vyskytujú. Prezentovaný výrobok je bežnou súčasťou života hrdinu v audiovizuálnom diele. Úsilie o zakomponovanie výrobku do deja diela je netradičnou formou reklamného pôsobenia na diváka a neustále sa vyvíja. Svoje použitie má takmer vo všetkých častiach priemyslu, využíva sa najmä v automobilovom priemysle, u výrobcov mobilných telefónov, potravín, nápojov, elektroniky i oblečenia. Product placement sa využíva spolu s reklamnou kampaňou pomocou bežných reklamných médií a vzťahmi s verejnosťou na zviditeľnenie výrobku. Ak si zadávateľ kampane prikúpi špeciálnu licenciu, na využívanie postáv z filmu, môže sa stať ešte viditeľnejšou a účinnejšou.[ref]ČÁBYOVÁ, Ľ.: Brenchmarketingové porovnávanie v oblasti  marketingovej komunikácie. Trnava: FMK, 2009, str. 64[/ref] Product placement sa využíva v počítačových hrách, reality show, filmoch, printových médiách a literárnych dielach.

2.3  Guerillový marketing

Guerillový marketing chápeme ako dosahovanie tradičných cieľov, akými sú zisk a úspech netradičnými metódami, kedy investícia do energie, nápadu a kreativity má prednosť pred finančnou investíciou, presadenie sa malej bezvýznamnej firmy na úkor veľkých nadnárodných spoločností, presadenie sa značkového známeho produktu oproti menej známej značke. Reprezentuje nenákladový, netradičný typ komunikácie, nekonečný univerzálny marketing, ktorý tvorí maximálny zisk z minimálnych investícií, cieľom nie je známosť firmy, ale zisk a udrieť na správnom mieste, v správnom čase, zamerať sa na vytipovaný cieľ a ihneď po útoku sa stiahnuť.  Dobre urobená kampaň vyvolá paniku, ktorá vyburcuje verejnosť. Pri kvalitnom guerilla marketingu médiá budú samé informovať a zviditeľňovať kampaň a firmu. V mnohých prípadoch použitie guerillového marketingu hraničí s dodržiavaním pravidiel o etike. Rôzne plagáty sú vylepované nelegálne, i mnohé menšie firmy parazitujú na mene a značke tých známych a veľkých.[ref]ČÁBYOVÁ, Ľ.: Benchmarketingové porovnávanie v oblasti marketingovej komunikácie. Trnava: FMK: UCM, 2009, str. 63 – 66[/ref]

2.4  Internetový marketing

Rýchlym rozvojom informačných technológií sa komunikácia pomocou internetu stáva súčasťou každej firmy a takmer každého zákazníka. Tvrdenie výroku „všetko je na webe“ sa stáva čoraz pravdivejším. V on-line prostredí je konkurencia, zároveň i možná konkurenčná výhoda a v neposlednom rade i množstvo ľudí. Stúpajúca počítačová gramotnosť má za následok intenzívne využívanie počítačov pomocou internetu, ich užívatelia presúvajú časť svojich povinností i zábavy z reálneho sveta do prostredia webu, kde uskutočňujú nákupy, finančné transakcie, internetovú komunikáciu a sociálny život. Marketingové a propagačné aktivity spoločností intenzívne venujú pozornosť tomuto trendu s cieľom prispôsobiť sa čo najviac správaniu svojich cieľových skupín. Svoje správanie podporujú tvorbou web stránky, sociálnych sietí, komunitného marketingu, RSS čítačky, podsastingu a blogov.[ref]ČÁBYOVÁ, Ľ.: Mediálny marketing. Trnava: FMK, 2010, str. 63[/ref]

Vývoj internetu, reklamného trhu a e-komercie dal vzniknúť v priebehu posledných rokov rôznym konkrétnym formám internetovej reklamy.

 

Medzi základné druhy internetovej reklamy patria:

1)      E-mailová reklama:

a)      Reklamou je celý e-mail (firemné spravodajstvo, e-ziny).

b)      Reklamou je len časť e-mailu (najčastejšie reklamné pätičky).

2)      Grafická reklama:

a)      Reklamné prúžky alebo bannery majú veľa konkrétnych formátov: statický, animovaný, interaktívny.

b)      Pop-up banner čiže vyskakovacie okno.

c)      Roll – out banner umožňuje, aby sa banner štandardných rozmerov po „nabehnutí s myškou“ roztiahol.

d)     Out of the box predstavuje malú reklamnú plochu pohybujúcu sa po obrazovke, nezávisle od vôle užívateľa.

e)      Interstitical reklama je veľkoplošná internetová reklama, ktorá sa zobrazí na pár sekúnd cez celé okno obrazovky ešte pred načítaním webovej stránky.

f)       Superstitical reklama tzv. slušná on-line reklama, reklamná správa sa začne načítať do samostatného okna prehliadača až po úplnom zobrazení zvolenej webovej stránky, je možnosť ju „zavrieť“.

g)      Captcha reklama – Captcha = políčko obsahujúce náhodné znaky, ktoré je potrebné prepísať pre úspešné vykonanie požadovanej akcie na webe, slúži na ochranu prevádzkovateľov webových stránok pred internetovými „robotmi“, používa sa pri registrácii účtov, download (k stiahnutiu) / upload (k nahratiu) súborov.

h)      QR KÓD (Quick Response) znamená dvojrozmerný čiarový kód. QR kód, ktorý je vytlačený na papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom a softvér v aparáte dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.

i)        Rozšírená realita vyjadruje realitu, ktorá je doplnená o text alebo umelo vytvorenými postavičkami.

j)        Iné formáty (nemajú charakter reklamných prúžkov).

3)      Textová reklama:

a)      „Obyčajná“ textová reklama (nekontextová).

b)      Kontextová textová reklama značí internetovú reklamu, ktorú predvolený systém vygeneruje automaticky podľa textu, je viazaná na kľúčové slová, kontext článkov.

c)      Firemné systémy textovej reklamy – (Zoznam, Centrum, Atlas).

d)     Reklama na sociálnych sieťach znamená priame zacielenie na vybrané skupiny užívateľov podľa rôznych kritérií (Facebook).

4)      Ostatné najznámejšie formy:

a)      Vírusový marketing je atraktívnou a zaujímavou „samomnožiacou sa“ reklamou predstavuje: kuriozity, experimenty, návody a zoznamy (X spôsobov ako), interaktívne videá. Znamená šírenie reklamných informácií na princípe „pošli ďalej“ prostredníctvom mailu od známej osoby rozličnými podobami: formou správy, loga, prezentácie, hry, kvízu, videoklipu, pesničky, koláže či kvízu. Prvá osoba sa riadne zaregistruje vyplnením elektronického dotazníka a dostáva mailom od danej spoločnosti reklamné informácie, ktoré po vyzvaní posiela ďalej. Tato forma mailovej komunikácie nie je považovaná za spam, čiže nevyžiadanú poštu, nakoľko je posielaná od známej osoby. Takúto poštu nepovažujeme za reklamnú informáciu, ale často za formu zábavy na spríjemnenie voľných chvíľ. Táto forma marketingovej komunikácie je založená na povzbudzovaní zákazníkov k ďalšiemu šíreniu reklamných informácií, ktoré sú šírené v blízkom i vzdialenejšom okolí a často presahujú i hranice mesta a štátu. Pri jej uplatnení je potrebná aj podpora tradičných médií, nakoľko imidž sa elektronicky rozposlať nedá. [ref]ČÁBYOVÁ, Ľ.: Mediálny marketing. Trnava: FMK, 2010, str. 46[/ref]

b)      Ambientná reklama predstavuje kreativitu hrou, využíva bežné veci a prostredie, recipient je prekvapený umiestnením reklamy.

c)      Virtuálne svety vyjadrujú stretnutia užívateľov vo virtuálnej rovine, pričom je ich komunikácia ozvláštnená i pohybom v grafickom prostredí, využíva sa na budovanie vzťahov s verejnosťou, marketingový výskum (Habbo, Gaia, Second life, Barbie girls).

d)     3D technológie v reklame:

3D kinoreklama kladie dôraz na jedinečnosť či detaily (tenisky ADIDAS),

Holografické stojany, ktoré predstavujú virtuálne objekty.

e)      Projekčná stena FogScreen vytvára priesvitnú projekčnú plochu tzv. „suchú“ hmlu za pomoci vody a ultrazvukových vĺn, čo spôsobuje jemné prúdenie hmlistého vzduchu, ktorý zachytáva reprodukovaný obraz.

f)       Partnerské programy (affiliate marketing).

g)      Nepríjemná reklama (soft selling).

h)      Sponzorovanie obsahu (content sponsorship).

i)        Microsites niekedy nazvané minisites.[ref]SEDLÁČEK, J.: E-komerce, internetový a mobil marketing. Praha: BEN, 2006, str. 217 – 218.[/ref]

2.5  Neuromarketing

Neuromarketing skúma vplyv podnetov na reakcie zákazníkov i spotrebiteľov zároveň. Jedná sa o podnety poznávacie, afektívne a senzomotorické. Študuje a skúma funkcie mozgu pri rozhodovaní sa o kúpe tovaru. Je to trend, ktorým sa snažíme zistiť skutočné a pravé preferencie spotrebiteľa a nájsť spúšťač nákupu. Pôsobenie na spotrebiteľa je z tohto pohľadu podprahové.[ref]http://www.ruonline.sk/neuromarketing-%E2%80%93-revolucia-v-skumani-spravania-spotrebitela, (31.03.2013).[/ref]

 

Záver

Marketingová komunikácia má významné zastúpenie v komunikačnom marketingovom mixe. Jej funkciou je vytváranie a udržiavanie dôvery spotrebiteľa k výrobkom jednotlivých značiek a k ich službám pričom následne dochádza i k uskutočneniu ich predaja. Skúmanie trendov marketingovej komunikácie na ovplyvnenie nákupného správania spotrebiteľa je náročná dynamicky sa vyvíjajúca problematika. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že v súčasnej dobe je neporovnateľne ťažšie motivovať potenciálnych zákazníkov ku kúpe nových automobilov s ohľadom na negatívne dopady krízy na výšku ich príjmov a úspor. Do popredia sa ustavične dostávajú nové trendy, vylepšené techniky a metódy na presviedčanie zákazníkov do nákupného správania. Tieto pre spoločnosti predstavujú väčšiu konkurencieschopnosť na trhu, zvýšenie predaja, vyššie obraty a zisky, znalosti o značke. Je možné konštatovať, že v trhovej ekonomike sa nedá odhadnúť zmena dopytu po výrobkoch a službách v automobilovom priemysle vplyvom a dopadom svetovej hospodárskej a finančnej krízy a z nej vyplývajúcich limitujúcich faktorov.

 

Literatúra a zdroje:

ČÁBYOVÁ, Ľ.: Benchmarketingové porovnávanie v oblasti marketingovej komunikácie, Trnava: FMK, UCM v Trnave, 2009, 1. vydanie, 155 s., ISBN 978-80-8105-074-9.

ČÁBYOVÁ,, Ľ.: Mediálny marketing, Trnava, FMK, 2010, 126 s., ISBN: 978-80-8105-174-GUBRICKÁ, I.: Mobilný a internetový marketing. In: Podnikanie v konkurenčnom prostredí: Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Komárno: Univerzita J. Seleyho v Komárne, 2012. s.217-223. ISBN 978-80-8122-026-5.

KOTLER, Ph. – ARMSTRONG, G.: Marketing, Praha: Grada Publishing, 2004, 856 s., ISBN 80-247-0513-3.

NÁHLIKOVÁ, J. – NYULASSYOVÁ, K.: Podstata a význam marketingu a marketingovej komunikácie v zdravotníctve. Trnava: FMK UCM, 2010, 95 s., ISBN: 978-80-8105-168-5.

SEDLÁČEK, J.: E-komerce, internetový a mobil marketing, Praha: BEN – technická literatura, 2006. , 352 s. ISBN: 80-7300-195-0.

 

http://www.economy.gov.sk

http://www.mediaguru.cz

http://www.mhsr.sk

http://www.sario.sk

http://spravy.pravda.sk

http://www.zive.sk

http://www.zapsr.sk

 

Kontaktné údaje:

Ing. Michaela Ondrušová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Katedra marketingovej komunikácie

Námestie J. Herdu 2

917 01  Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

E-mail: michaela.ondrusova@gmail.com