Quo Vadis 2013

Quo Vadis 2013


Srdečne vás pozývame na piaty ročník doktorandskej konferencie zameranej na interdisciplinárne využitie poznatkov masmédií a marketingu a nové trendy v ich aplikácii.

Dátum: 4.4.2013
Čas: 09.00 hod. – registrácia od 08.00 hod.
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, Trnava

Novinkou 5. ročníka konferencie je online sekcia s diskusiou, ktorá bude prebiehať 5.4. – 12.4.2013. Na webovej stránke budú konferenčné príspevky, ku ktorým tu bude prebiehať diskusia. Prihlasovacie údaje zašleme účastníkom mailom.


Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 27.3.2013
prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Účastnícky poplatok je 30 EUR / 50 EUR pre online sekciu.
Poplatok je potrebné zaslať na účet č.7000071900/8180
s variabilným symbolom 04042013, alebo uhradiť v hotovosti pri registrácii.

* Potvrdenie o zaplatení prosíme zaslať na konferenčný mail quovadis@fmk.sk. V účastníckom poplatku nie je zahrnutý obed, je možné si ho objednať v elektronickej prihláške – platba v hotovosti pri registrácii).


Váš príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, v maximálnom rozsahu 7 strán vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry pošlite v textovom editore MS Word na adresu quovadis@fmk.sk, prípadne prniesť osobne na konferenciu.

Všetky príspevky musia byť doručené s recenzným posudkom vyhotoveným vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike. Bez recenzného posudku nebude príspevok prijatý. Využívajte prosím pre odovzdanie priložené šablóny.

Pokyny [pdf, 463 KB] Šablóna [doc, 46 KB] Recenzný posudok [doc, 53 KB]

Kontaktná osoba

Ing. Zuzana Bezáková
quovadis@fmk.sk

Vedecký výbor

doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
PhDr. Alexander Plencner, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CsC.
Ing. Artur Bobovnický, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, CsC.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák

Organizačný výbor

Mgr. Andrej Brník
Mgr. Zdenka Sekerešová
Mgr. Adam Polakovič
Mgr. Radmila Buricová
Mgr. Anna Predmerská
Ing. Zuzana Bezáková
Mgr. Stanislav Findra
Mgr. Slávka Mazáková
Mgr. Zuzana Danechová
Mgr. Matúš Stračiak

aetter
Trnavsý hlas
MY
[end_tab]