Medziuniverzitná ŠVOaUK 2013/14

Medziuniverzitná ŠVOaUK 2013/14

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov na jednotlivých vysokých školách/univerzitách, umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby), zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike a v neposlednom rade podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

V poradí piaty ročník medziuniverzitnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej konferencie (ŠVOaUK) sa uskutoční  v pondelok 25. novembra 2013 na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2.

Na medziuniverzitnú ŠVOaUK 2013 sa môžu študenti 1. a 2. stupňa štúdia záväzne prihlásiť do 20.11.2013  na e-mailovej adrese SVOaUK2013@gmail.com alebo prostredníctvom elektronického formulára. Pokyny k vypracovaniu a odovzdaniu práce ŠVOaUK sú uvedené v záložke Pokyny.

 

Konferencia sa bude konať v troch sekciách:

  • sekcia marketingovej komunikácie,
  • sekcia masmediálnej komunikácie,
  • sekcia umeleckej komunikácie.


Garanti sekcií konferencie:

  • Sekcia marketingovej komunikácie: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., mim. prof.
  • Sekcia masmediálnej komunikácie: PhDr. Alexander Plencner, PhD.
  • Sekcia umeleckej komunikácie: doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, ArtD.

 

Vedecký výbor konferencie:

PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., mim. prof.
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., mim. prof.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
PhDr. Alexander Plencner


Programový a organizačný výbor konferencie:

Mgr. Andrea Tománková
Mgr. Sláva Mazáková
Mgr. Peter Krajčovič
Mgr. Ľubica Burianová
Mgr. Paulína Petkáčová

 

Program konferencie:

08.00 – 9.00 h. Registrácia účastníkov
09.00 – 9.15 h. Slávnostný príhovor dekanky FMK UCM v Trnave
09.15 – 12.00 h. Hlavný program – rokovanie v sekciách, diskusia
12.00 – 13.00 h. Obedová prestávka
13.00 – 15.00 h. Hlavný program – rokovanie v sekciách, diskusia
15.30 h. Vyhodnotenie konferencie

 

Na medziuniverzitnú ŠVOaUK 2013 sa môžu študenti 1. a 2. stupňa štúdia záväzne prihlásiť do 20.11.2013  na e-mailovej adrese SVOaUK2013@gmail.com (do predmetu správy napíšte „Prihláška“ a do e-mailu uveďte: meno, priezvisko a kontaktné údaje autora práce; meno, priezvisko a tituly vedúceho práce; názov práce; stručnú anotáciu práce; zvolenú sekciu; názov fakulty; adresu univerzity; informáciu o tom, či máte záujem o obed) alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Jeden výtlačok zviazanej práce ŠVOaUK (napr. hrebeňovou väzbou) a jeden v elektronickej forme (na CD nosiči) je potrebné odovzdať pri registrácii v deň konania konferencie.

Rozsah práce ŠVOaUK, napísanej v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku vrátane tabuliek, obrázkov a grafov je maximálne 30 strán formátu A4.

Základné formátovanie textu: MS WORD 6.0 – 8.0, font Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, všetky okraje 2,5 cm, očíslované strany, medzera medzi nadpismi a odsekmi 12. Viac v pokynoch pre vypracovávanie prác ŠVOaUK.

Prezentácia na konferencii by nemala presiahnuť 10 minút, prezentácia musí byť vecná, výstižná a primerane stručná. Po každej prezentácii nasleduje diskusia s členmi komisie a publikom,  ktorá môže trvať podľa potreby od 5 do 15 minút. Forma prezentácie bude v MS PowerPoint.

Súvisiace súbory:

Štatút ŠVOaUK [pdf, 146 KB] Pokyny [pdf, 184 KB]

Príspevky budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku z konferencie
Publikovanie v zborníku je podmienené osobnou účasťou na konferencii.

[end_tab]