Marketing Identity 2013 SK

Marketing Identity 2013

 

Dátum: 4. – 5.11.2013
Čas: 09.00 hod.
Miesto: Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok

Vážení priatelia,
srdečne vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu Marketing identity 2013, ktorá sa uskutoční 4. a 5. novembra 2013 na Smolenickom zámku.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na šírenie najnovších vedeckých poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu, médií a komunikácie v nadväznosti na význam dizajnu a jeho princípy, a tiež podporiť dialóg medzi odborníkmi z radov akademickej obce a praxe. Hlavnou témou je Dizajn, ktorý predáva.

Rokovanie účastníkov konferencie sa uskutoční v nasledujúcich sekciách:

Sekcia č. 1: Design identity
Sekcia č. 2: Generation identity
Sekcia č. 3: Digital identity
Sekcia č. 4: CSR identity

Súbory na stiahnutie:
Kompletné informácie o konferencii [pdf, 119 KB]

Zborník z konferencie: 
Zborník z konferencie: Dizajn, ktorý predáva [pdf, 9.1 MB]

 

 

Rámcový program:

04. 11. 2013 (pondelok)
08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 – 09.30 Otvorenie konferencie
09.30 – 10.30 Otvorenie konferencie a hlavná časť programu, odovzdávanie ceny GranáTT
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 12.00 Hlavný program (prednášky), diskusia
12.00 – 13.30 Obed
13.30 – 15.00 Panelová diskusia
15.00 – 15.30 Prestávka
15.30 – 17.30 Rokovanie v sekciách, diskusia
Od 18.30 Raut s kultúrnym programom

05. 11. 2013 (utorok)
08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 – 10.30 Rokovanie v sekciách, diskusia
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 12.00 Rokovanie v sekciách, diskusia
12.00 – 13.30 Obed

Kompletný program dostanú účastníci pri registrácii.

 

Na konferenciu je možné prihlásiť sa do 20. 10. 2013 prostredníctvom elektronickej prihlášky. V prípade, že potrebujete pomôcť s vyplnením prihlášky, neváhajte osloviť Ing. Bezákovú, Mgr. Mendelovú alebo Mgr. Mužíkovú.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 80,- € zahŕňa prenájom priestorov, tlač konferenčných materiálov a vydanie recenzovaného zborníka. Platí sa v hotovosti pri registrácii v deň konania konferencie. Pokiaľ nie je možné uhradiť ho v hotovosti pri registrácii, kontaktujte, prosím, Ing. Bezákovú, Mgr. Mendelovú alebo Mgr. Mužíkovú.

Obed

V prípade záujmu o obed je potrebné označiť túto skutočnosť už v elektronickom formulári. Poplatok 10 €/obed/osoba sa platí na mieste.

Doprava

Doprava na miesto konania konferencie je individuálna, každý účastník cestuje na vlastné náklady. Z mesta Trnava bude pre účastníkov konferencie zabezpečený odvoz autobusom, ktorý pôjde o 7.45 hod. zo železničnej stanice a o 8.00 hod. odchádza zo sídla Univerzity sv. Cyrila a Metoda, z Námestia J. Herdu 2. Cestu týmto autobusom hradí univerzita. V prípade záujmu o túto dopravu sa, prosím, obráťte na Ing. Bezákovú, Mgr. Mendelovú alebo Mgr. Mužíkovú. Dovoľujeme si upozorniť všetkých, ktorí sa rozhodnú cestovať autom, že v dôsledku komplikovanej dopravnej situácie v meste Trnava treba počítať so zdržaním. Odporúčame použiť trasu po ceste 51. Auto je možné zaparkovať na parkovisku priamo pri zámku.

Ubytovanie

V prípade záujmu o ubytovanie priamo na Smolenickom zámku, je potrebné označiť konkrétny dátum už v elektronickej prihláške. Cena 30 €/osoba/noc sa platí na mieste pri registrácii. Ďalšie možnosti individuálneho ubytovania v meste Trnava získate kliknutím na: www.trnava.sk.

Dôležité termíny

do 20. 10. 2013 – zaslanie prihlášky
do 5. 11. 2013 – zaslanie príspevku
04. – 05. 11. 2013 – konanie konferencie

 

Kontaktné osoby

E-mail: marketing.identity@fmk.sk

Ing. Zuzana Bezáková
+ 421 905 620 517

Mgr. Dáša Mendelová
+ 421 915 120 214

Mgr. Dáša Mužíková
+ 421  948 162 593

 

Rokovanie konferencie sa uskutoční v 4 sekciách, ktoré rozvíjajú tohtoročný podtitul konferencie – Dizajn, ktorý predáva:

1. Design identity

Garanti sekcie: doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. – Mgr. Martin Klementis, PhD.

Dizajn častokrát núti zamýšľať sa nad určitým javom alebo predmetov v spoločnosti až vo svojej finálnej podobe a to v jej estetickom alebo skôr výtvarnom vyjadrení. Vo svojej podstate však dizajn neznamená len vytvoriť vec krásnu alebo vizuálne príťažlivú, ale najmä funkčnú. A to v tom najširšom zmysle slova. Novodobé vnímanie dizajnu má pôsobiť práve funkčne smerom ku každodenným potrebám človeka, od ranného uchopenia šálky kávy, prečítania emailu cez telefón, použitia príboru, cez nastúpenie do auta a presunu do práce bez nepriaznivej dopravnej situácie až po nonstop komunikáciu cez sociálne siete s rodinou a najbližšími priateľmi. Každá sféra ľudského bytia si vyžaduje plnenie ľudských potrieb tou najoptimálnejšou cestou a riešením, ktoré je pre danú situáciu vhodné a ideálne príjemné. V každom kúsku života človek prichádza do úzkeho styku s dizajnom, ktorý je buď ponúknutý ako finálne riešenie, poprípade môže sám vstúpiť do tohto procesu a skutočnosti, ktoré mu vadia, jednoducho „redizajnovať“ k lepšiemu. A o tom bude práve sekcia s názvom Design Identity, ktorej snahou je odhaliť unikátne funkčné riešenia, v ktorých hrá dizajn významnú úlohu a bez ľudského zásahu by nebolo možné veci uskutočňovať. Či sa už jedná o dizajn mobilných aplikácií pre jednoduchý prístup k informáciam mimo domova, dizajn webových riešení pre zjednodušenie byrokracie na úradoch, priemyselný dizajn a zjednodušenia technického a estetického prístupu, dizajn výrobkov určených konkrétnej cieľovej skupine, dizajn obalov pre lepšiu manipuláciu a použitie výrobkov, grafický dizajn, dizajn pracovného prostredia a podobne. Jednoducho dosiahnuť identitu dizajnu – súhru všetkych prvkov potrieb človeka do jedného funkčného a príťažlivého celku.

 

2. Generation identity

Garanti sekcie: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. – doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Dejiny ľudskej kultúry bývajú charakterizované tiež ako dejiny generácií, ktoré sa osobitým spôsobom zapisujú do histórie ľudstva svojimi činmi v najrôznejších oblastiach – vede, technike, umení, vzdelávaní, formami spotreby, aktivitami v prospech druhých atď.

Sekcia sa bude snažiť uchopiť problém v jeho všeobecnejšej sociologicky-antropologickej rovine, a to v konkretizácii týchto všeobecných východísk v koncentrovanej podobe so zameraním na oblasť marketingovej segmentácie a snahy uchopiť generačnú profiláciu a podrobiť ju odbornému diskurzu z hľadiska spôsobov spotreby, trávenia voľného času, dobrovoľnej práce pre spoločnosť, vnímaniu nevyhnutnosti pomáhať a v rade ďalších aktivít a spôsobov formovania životného štýlu.

Pozornosti neuniknú ani aspekty špecifických psychologických determinantov profilácie generácií, najmä z hľadiska vytvárania spotrebiteľských návykov.

 

3. Digital identity

Garanti sekcie: Ing. Artur Bobovnický, CSc. – PhDr. Peter Murár

Náš život sa čoraz viac rozdvojuje do dvoch paralelných svetov. Je tu naša každodenná, fyzická prítomnosť. A je tu aj naše digitálne alter ego, sumár všetkých dostupných informácií o nás, o našich firmách, naša digitálna identita. S rastom objemu a rôznorodosti týchto informácií sa tento náš obraz stáva prekvapujúco farebným. A mimoriadne hodnotným.

Digitálna identita predstavuje nekonečné príležitosti, ale ako sa firmy s nimi vysporiadávajú? Väčšine značiek v súčasnosti chýba efektívna Digitálna Identita. Ich zapojenie do sociálnych sietí je spravidla nekoncepčné, vyzerá skôr ako sociálny make-up, ktorým je prekrytá skutočná podoba firmy. To spôsobuje nižšiu releventnosť, a teda aj nižší záujem.

Sekcia bude zameraná na tieto komunikačné aspekty:

Budovanie dôveryhodnej značky
Investori a spotrebitelia sa obracajú na sociálne siete ako LinkedIn, Google Profiles a Facebook aby zistili niečo o ľuďoch alebo organizáciách skôr, ako začnú s nimi robiť akýkoľvek biznis. Mať digitálnu identitu uľahčuje budovanie dôveryhodnosti.

Poznanie trhu a jeho príležitostí
Platforma Digitálnej identity poskytuje firme nielen nevyhnutnú on line prítomnosť a posilňovanie hodnoty pre akcionárov, ale umožňuje aj on line monitoring mienkotvorných skupín, ktoré ovplyvňujú podnikanie v rôznych oblastiach.

Uľahčenie riadenia on line reputácie
Spájanie digitálnych identít v rámci firmy umožňuje efektívne riadiť kolektívnu online reputáciu značky. Vytvára sa tým aj ďalší priestor zapojiť investorov, zamestnancov, ale aj zákazníkov a budovať imidž zodpovednosti a dôveryhodnosti.

 

4. CSR identity

Garanti sekcie: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. – Mgr. Bc. Vladimíra Jurišová, PhD.

Ako podnikať tak, aby z procesu a výsledkov produkcie firmy mal prospech širší okruh ľudí? To je otázka, ktorá je stará ako podnikanie samo. V súčasnosti si princípy konceptu zodpovedného podnikania osvojuje stále viac firiem. Priamo úmerne s tým rastie aj dopyt po dôkazoch výhod takého podnikania. Tieto otázky si kladú zákazníci, zamestnanci, vláda, komunity a samozrejme aj akcionári. Sekcia s názvom „CSR Identity“ vytvorí priestor na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v oblasti zodpovedného podnikania – konceptu, ktorý napomáha integrovať environmentálne, sociálne a etické kritériá do manažérskych rozhodnutí. Bude sa snažiť nájsť odpovede na dôležité otázky, najmä akým spôsobom môžu princípy tohto konceptu implementovať nielen veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky, ktorých je na Slovensku väčšina, a napomáhať tak udržateľnému rozvoju celej spoločnosti. Sekcia sa bude venovať aj téme efektívnej komunikácie jednotlivých aktivít CSR a reportingu CSR.

 

Váš príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 strán, vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry a zdrojov, píšte priamo do šablóny príspevku, ktorú nájdete v spodnej časti tejto stránky. Príspevky posielajte do 5.11.2013 na e-mailovú adresu: marketing.identity@fmk.sk.

Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti:

Formát textu (ak nie je v zátvorkách nižšie uvedené inak):
• Typ písma: Times New Roman
• Veľkosť písma: 12 bodov
• Zarovnanie: podľa okraja
• Riadkovanie: 1
• Okraje strany: horný a spodný 2.5 cm, vpravo a vľavo 2 cm
• Označenie tabuľky: nad tabuľkou, s uvedením zdroja
• Označenie obrázku: pod obrázkom a s uvedením zdroja
• Odkazy na použitú literatúru a zdroje: číslované poznámky pod čiarou na príslušnej strane.

Obsahové usporiadanie príspevku (viď šablónu príspevku):
• Názov príspevku v slovenskom jazyku (14 bodov, tučné, všetky písmená VEĽKÉ, centrovať)
• Názov príspevku v anglickom jazyku (14 bodov, tučné, centrovať)
• Meno a priezvisko autora/autorov (14 bodov, kurzíva, centrovať)
• Abstrakt v slovenskom jazyku: maximálne 15 riadkov
• Kľúčové slová v slovenskom jazyku: maximálne 10 slov
• Abstrakt v anglickom jazyku: maximálne 15 riadkov
• Kľúčové slová v anglickom jazyku: maximálne 10 slov
• Názvy kapitol (tučné)
• Text príspevku
• Zoznam použitej literatúry a zdrojov: podľa STN ISO 690
• Kontaktné údaje: meno autora/autorov s plnými titulmi, názov a adresa organizácie, e-mail autora/autorov (zarovnať doľava)

Príspevky doktorandov musia byť zaslané spolu s recenzným posudkom vyhotoveným vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike s dosiahnutým vzdelaním III. stupňa VŠ štúdia (PhD.). Recenzný posudok musí byť napísaný do prednastavenej šablóny recenzného posudku. Bez recenzného posudku nebude príspevok doktoranda prijatý. Príspevok bude publikovaný v recenzovanom vedeckom zborníku, pokiaľ bude spĺňať uvedené náležitosti. Uverejnenie príspevku v zborníku je podmienené účasťou na konferencii.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút. V každej sekcii bude pripravený notebook a projektor.
Vybrané príspevky v angličtine budú uverejnené v samostatnom zborníku, ktorý bude zaslaný na indexovanie do zahraničných databáz (EBSCO, CEEOL a Index Copernicus, Scopus a Web of Science). 

Súbory na stiahnutie:
Šablóna príspevku na konferenciu Marketing identity 2013  [doc, 45 KB] Šablóna recenzného posudku na konferenciu Marketing identity 2013  [doc, 57 KB] Citačné pravidlá pre príspevky na konferenciu Marketing identity 2013  [pdf, 197 KB]

 

Kontaktné osoby

E-mail: marketing.identity@fmk.sk

Ing. Zuzana Bezáková
+ 421 905 620 517

Mgr. Dáša Mendelová
+ 421 915 120 214

Mgr. Dáša Mužíková
+ 421  948 162 593

 

Organizačný výbor

PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
PhDr. Daniela Kollárová, PhD.
Mgr. Vladimíra Jurišová, PhD.
Mgr. Martin Klementis, PhD.
PhDr. Peter Murár
Mgr. Denisa Kraľovičová
Mgr. Dáša Mendelová
Mgr. Dáša Mužíková
Mgr. Slávka Mazáková
Mgr. Matúš Stračiak
Ing. Zuzana Bezáková
Mgr. Stanislav Findra
Mgr. Jakub Ptačin
Mgr. Pavol Kyselica
Mgr. Peter Krajčovič
Bc. Matúš Hliboký

 

Vedecký výbor

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
prof. Mgr. Malgorzata Luszczak, Dr., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
prof. dr. hab. Dariusz Rott, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
prof.dr.sc. Denis Jelačić, Sveučilište u Zagrebu, Chorvátsko
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika
prof. Ing. Kristína Viestová, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Slovensko
doc. Ing. Aleš Hes, PhD., Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. Ing. Anna Zaušková, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. Ing. Alena Kusá, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. Ing. Renata Nováková, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. Krzysztof Gajdka, PhD., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poľsko
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., Súkromná vysoká škola medzinárodného podnikania, Prešov, Slovensko
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
PhDr. Dana Petranová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
Ing. Artur Bobovnický, CSc., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

[end_tab]